AFM wil meer keuzemogelijkheden in pensioenen

De AFM heeft vandaag haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. De toezichthouder wil daarmee een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog leveren en kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. De AFM is van mening dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel ‘beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter’ te maken.

Ook is ‘belangrijk dat in de afweging om meer keuze in het pensioenstelsel te introduceren rekening wordt gehouden met kennis over het consumentengedrag.’ ‘Onze maatschappij is in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd, terwijl de opzet van het pensioenstelsel al lang ongewijzigd is’, aldus de AFM. In de Nationale Pensioendialoog die door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestart wordt de vraag gesteld welke aanpassingen nodig zijn om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.

De toezichthouder vindt dat in het huidige pensioenstelsel de keuzemogelijkheden relatief beperkt zijn. De organisatie zegt daarom voorstander te zijn van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. ’Wel is het van belang hierbij rekening te houden met kennis over het gedrag van consumenten. Zij zijn van nature gericht op de korte termijn, hebben gebrek aan motivatie om goed financieel te plannen voor de oude dag en hebben daarbij grote moeite met het begrijpen van risico’s’, aldus de AFM.

De AFM vindt ook dat met deze kennis over het gedrag van consumenten het verstandig is om iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen. Deelnemers krijgen hierbij aanvullend de mogelijkheid om de hoogte van de premie boven een bepaald minimum zelf te bepalen. ‘Zij worden geholpen bij het maken van deze keuze door een goed vormgegeven standaardoptie’. Meer keuze voor de deelnemers bij het vaststellen van het individuele beleggingsbeleid vindt de AFM niet verstandig.

De AFM wil verder oneerlijke subsidies tussen generaties wegnemen. Hiervoor is een aanpassing in het stelsel nodig waarbij het gebruik van de zogenoemde doorsnee systematiek wordt uitgefaseerd. ‘Ook is het nodig dat deelnemers een pensioenovereenkomst krijgen waarbij de afspraken over het verdelen van risico’s tussen generaties op voorhand volledig zijn vastgelegd. Transparantie over(toegenomen) onzekerheden is hierbij een belangrijke randvoorwaarde’, aldus de AFM.

Deelnemers hebben, volgens de AFM, belang bij een efficiënt pensioenstelsel. ‘ De kans op een goed pensioen neemt immers toe wanneer er minder kosten worden gemaakt. Transparantie over de kosten is hierbij een belangrijke eerste stap. De kosten in het pensioenstelsel kunnen nog worden verlaagd door schaalgrootte te benutten. Grotere pensioenuitvoerders kunnen in het algemeen namelijk efficiënter werken. Vereenvoudiging van de pensioenregelingen draagt eveneens bij aan het verlagen van de kosten. ‘Pensioenregelingen zijn nu nog te complex door de vele uitzonderingen’, aldus de AFM.

Reactie Harman Korte (AFM)

In een interview dat het Financieel Dagblad (FD) vandaag had met Harman Korte van de AFM, legt hij wat meer uit over de beweegredenen van de toezichthouder om deze position paper uit te brengen.. Op de vraag waarom Korte het nodig vindt dat mensen ook voor een lagere premie-inleg kunnen kiezen, zegt hij: Omdat mensen verschillen. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig voor de oude dag. Er zijn ook fases in het leven waarin sommige mensen misschien meer geld nodig hebben voor bijvoorbeeld het afbetalen van het huis of het betalen van de studie van kinderen. Enige flexibiliteit in de pensioenpremie is dan gewenst, maar wel met een minimumgrens.

Er zijn eerder wel partijen geweest die gepleit hebben om een deel van het pensioen in te kunnen zetten voor het huis of voor scholing. Maar naar onze mening is het lastig om dit soort voorwaarden te stellen. Hoe borg je die? Het is ook nogal kostbaar voor de uitvoerder om daar op toe te zien.” Naar aanleiding van de opmerking van het FD dat de AFM geen voorstander lijkt van de keuzevrijheid van uitvoerder, zegt hij: ‘Op dit moment wegen de voordelen in onze ogen nog niet op tegen de nadelen. We vinden dat er nader onderzoek nodig is. Een belangrijk verschil tussen de pensioensector en de ziektekostenverzekering is dat je bij een switch van uitvoerder ook opgebouwd pensioen moet kunnen overdragen.

Dat veroorzaakt extra kosten.’ Naar aanleiding van de opmerking van het FD dat er ook mensen zijn die zich afvragen waar de AFM zich eigenlijk mee bemoeit, zegt Korte: ‘Het kabinet heeft iedereen uitgenodigd om zijn mening te geven over hoe het toekomstig pensioenstelsel eruit moet zien. Ook wij mogen dan iets zeggen. Ik zou het niet kunnen uitleggen als wij geen bijdrage zouden leveren.’

 

 

Bron: Amweb

Scroll naar boven