AOW franchise 2015

Nieuwe norm


Uit o.a. de memorie van antwoord van 7 april jongstleden blijkt dat vanaf 01-01-2015 voor het vaststellen van de minimale AOW-franchise wordt uitgegaan van een nieuwe norm.

Tot op heden bedraagt de minimale AOW-franchise 100/70 van de gehuwde AOW. De factor 100/70 is gebaseerd op het uitgangspunt dat in 35 jaar met een opbouwpercentage van 2% een pensioen kan worden opgebouwd van 70% van het laatst genoten loon (eindloonsysteem).

Vanaf 01-01-2015 wordt het uitgangspunt dat in 40 jaar met een opbouwpercentage van 1,875% een pensioen kan worden opgebouwd van 75% van het gemiddeld genoten loon (middelloon). Als gevolg hiervan wordt de factor 100/75. Hierdoor daalt de minimale AOW-franchise voor middelloon- en beschikbare premieregelingen (zie hierna).

Minimale franchise voortaan afhankelijk van het gekozen pensioensysteem!


Naar aanleiding van de geconstateerde wijziging van de norm hebben wij diverse vragen gesteld aan het CAP. De belangrijkste vraag was of er bij het vaststellen van de minimale AOW-franchise  voortaan een norm per pensioensysteem gehanteerd gaat worden. Dit blijkt het geval te zijn.

Voor eindloonregelingen wordt het uitgangspunt dat in 40 jaar met een opbouwpercentage van 1,657% een pensioen kan worden opgebouwd van 66,28% van het laatst genoten loon (eindloon). Als gevolg hiervan wordt de factor 100/66,28. Hierdoor stijgt de minimale AOW-franchise voor eindloonregelingen.

Het onderscheid maken tussen de minimale franchise in eind- en middelloonregelingen is zoals bekend nieuw en naar onze mening ongewenst.

Voor de adviespraktijkHet hanteren van een norm per pensioensysteem leidt tot de volgende complicaties/vraagpunten:

Hoe moet in een eindloonregeling worden omgegaan met de franchise stijging. Bij een gelijkblijvend salaris daalt hierdoor de pensioengrondslag. Afhankelijk van de pensioen-toezegging zal dan wel/niet sprake zijn van een negatieve backservice (aantasting van de opgebouwde aanspraken). Ter info: in veel regelingen is toegezegd dat de opgebouwde rechten gerespecteerd worden indien sprake is van een salarisdaling. In veel beschikbare premieregelingen is sprake van een op eindloonbasis verzekerd partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Volgens het CAP dient dan voortaan rekening gehouden te worden met 2 minimale AOW-franchises (€ 12.552,– voor het spaardeel en € 14.204,– voor het risicodeel).

Per 01-01-2015 wijzigt de bij pensioenopbouw minimaal in aanmerking te nemen AOW-franchise. Voortaan wordt deze gebaseerd op een nieuwe norm en wordt deze afhankelijk van het gekozen pensioensysteem!
Scroll naar boven