Algemene voorwaarden NLPensioen 2.8.5

1      Algemeen

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NLPensioen, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis (pensioen)adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2          Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen.

1.3          Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

1.4          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

2      Definities

2.1          Financieel Product of Financiële producten:

2.2          Een verzekering, pensioen, beleggings- of spaarrekening, bancair product of ieder ander financieel product of dienst waarover NLPensioen zal adviseren en/of bemiddelen

3      Overeenkomst

3.1          Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer opgestelde Overeenkomst van Opdracht. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden NLPensioen slechts na diens schriftelijke bevestiging.

3.2          NLPensioen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3          Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

4      Uitvoering

4.1          NLPensioen  zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren.

4.2          Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan NLPensioen het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.3          Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 7.2 en 12.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

5      Termijnen Voor uitvoering

5.1          Alle door NLPensioen genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal NLPensioen opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.2          Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 4) met opdrachtnemer af te rekenen.

6      Vertrouwelijke informatie

6.1          Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

7      Medewerking door opdrachtgever

7.1          Indiennoodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

7.2          Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van NLPensioen staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van NLPensioen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8      Wijzigingen en meerwerk

8.1          NLPensioen zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

8.2          Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal NLPensioen opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

9      Honorarium en Betaling

9.1          Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden of er kan een vast tarief worden afgesproken.

9.2          Indien de opdracht tussentijds wordt ingetrokken, worden de bestede uren x het uurtarief in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9.3          Alle faciliteiten welke NLPensioen ter beschikking stelt aan Opdrachtgever zijn gratis, tenzij anders overeengekomen.

9.4          Het totale bedrag van de beheervergoeding is afhankelijk van het aantal medewerkers dat in dienst is bij opdrachtgever. Deze vergoeding is alleen van toepassing zolang de desbetreffende medewerker bij opdrachtgever krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam is.

9.5          NLPensioen is gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen. NLPensioen baseert zich daarbij op het Consumentenprijsindexcijfer (“CPI”) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. NLPensioen doet dit per 1 januari van ieder jaar.

9.6          Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

9.7          Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.8          Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.9          Het vaste honorarium zal worden voldaan tot en met de maand na uitdiensttreding van de medewerker, bij de opdrachtgever. Zulks ter verwerking en controle van de uitdiensttreding.

9.10        NLPensioen zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

9.11        Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan NLPensioen ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan NLPensioen de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

10    Niet toerekenbare tekortkoming

10.1        NLPensioen is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor NLPensioen redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van NLPensioen ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

10.2        NLPensioen is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

11    Formulieren en programmatuur

11.1        Opdrachtgever maakt gebruik van door NLPensioen voorgeschreven en verstrekte software en formulieren. Dit bevordert een efficiënte werkwijze. Opdrachtgever verstrekt alle informatie welke voor NLPensioen redelijkerwijs wenselijk dan wel noodzakelijk is om de in deze overeenkomst omschreven diensten te verlenen.

11.2        Opdrachtgever erkent hierbij dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de merken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen, van NLPensioen eigendom van NLPensioen blijven. Het zal Opdrachtgever alleen toegestaan zijn enig intellectueel eigendomsrecht van NLPensioen te gebruiken indien daarvoor per geval specifiek schriftelijke toestemming is verleend door NLPensioen.

11.3        Opdrachtgever is niet bevoegd doorhalingen, wijzigingen of toevoegingen in polissen, aanhangsels en overige documenten aan te brengen. Indien opdrachtgever in deze documenten een onjuistheid ontdekt zal zij NLPensioen hiervan direct en schriftelijk een opgave doen. NLPensioen zal voor de nodige correctie zorgdragen.

12    Inschakeling derden

12.1        Het is NLPensioen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. De met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

12.2        Voor zover NLPensioen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. NLPensioen is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

12.3        NLPensioen, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van artikel 12.2, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

13    Geheimhoudingsbepalingen

13.1        Zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen aan derden geen mededelingen doen over de inhoud van deze overeenkomst, tenzij zij daartoe op grond van dwingendrechtelijke wet- of regelgeving verplicht zijn.

13.2        Partijen zien erop toe dat hun personeel en de door partijen eventueel ingeschakelde derden een gelijke geheimhoudingsverplichting op zich nemen.

13.3        Partijen zullen zich niet negatief over elkander uitlaten.

14    Looptijd en Beëindiging overeenkomst

14.1        Onverminderd het bepaalde omtrent de looptijd en opzegtermijn, zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging heeft zowel Opdrachtgever als NLPensioen het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien één van de hieronder genoemde feiten of omstandigheden van toepassing wordt op één van de andere Partijen:

14.1.1        In geval van faillissement, indien een aanvraag, verzoek, of vordering tot faillietverklaring wordt ingediend, wanneer een akkoord wordt aangeboden of (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;

14.1.2        In geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, liquidatie, feitelijke liquidatie of ontbinding van een Partij bij deze overeenkomst, en indien een Partij niet langer haar vennootschapsrechtelijk doel nastreeft of heeft laten blijken dit niet langer te zullen doen, of haar onderneming staakt;

14.1.3        Als een Partij, ongeacht de reden, de vrije beschikking over haar vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

14.1.4        Indien op grond van de Wft of enige andere wet die op een Partij van toepassing is of kan worden, De Nederlandsche Bank N.V. dan wel een andere financiële toezichthouder besluit geen vergunning te verlenen aan die Partij of deze niet te verlengen of in te trekken, of aanwijzingen uitvaardigt en/of bijzondere maatregelen treft in verband met negatieve ontwikkelingen ten aanzien van de solvabiliteit en/of liquiditeit en/of winstgevendheid van de Partij;

14.1.5        Indien een Partij in verband met deze Overeenkomst in strijd handelt met relevante toepasselijke wet- en regelgeving;

14.1.6        Indien een Partij door zijn handelen of nalaten de goede naam en/of het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in het algemeen, dan wel van de andere Partij in het bijzonder, schaadt of dreigt te schaden en/of aantoonbaar het belang van opdrachtgevers schaadt.

14.2        Bij beëindiging van deze overeenkomst blijft het in deze overeenkomst bepaalde over de periode tot de beëindigingsdatum van toepassing.

14.3        Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen zodra één van de in artikel 14.1 genoemde feiten of omstandigheden zich voordoet.

14.4        Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt, heeft deze de verplichting de administratieve afwikkeling bij de pensioenuitvoerder bij een andere adviseur te laten administreren.

14.4.1        Zolang opdrachtgever verzuimt het agentschap van NLPensioen bij de pensioenuitvoerder te schrappen of om te zetten naar een andere adviseur, zal het bepaalde in de overeenkomst onverminderd van toepassing zijn.

14.5        Bepalingen in deze overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de Overeenkomst, blijven na de beëindiging van kracht.

15    Aansprakelijkheid

15.1        Iedere aansprakelijkheid van NLPensioen, haar werknemers en de door NLPensioen bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NLPensioen wordt uitgekeerd, inclusief het door NLPensioen te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

15.2        In het geval de in artikel 15.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NLPensioen in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van NLPensioen alsmede van, haar werknemers en de door NLPensioen bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

15.3        De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

15.4        NLPensioen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

15.5        NLPensioen is tegenover opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door NLPensioen gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door NLPensioen kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

15.6        NLPensioen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat aan NLPensioen verzonden (email)berichten NLPensioen niet hebben bereikt.

15.7        NLPensioen is nimmer aansprakelijk voor schades die direct of indirect voortvloeien uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van Financiële Producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van Financiële Producten.

15.8        NLPensioen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem/haar in rekening gebrachte premies voor door hem/haar, na bemiddeling van NLPensioen, afgesloten Financiële Producten, niet of niet tijdig heeft voldaan.

15.9        NLPensioen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

I.                Het niet beschikbaar zijn van elektronische diensten voor het aanleveren van wijzigingen in het bemiddelde product of dienst;

II.               Een verminking, vertraging of onjuistheid van een door de opdrachtgever gegeven opdracht;

III.              Het niet of gebrekkig functioneren van een telecommunicatiedienst (waaronder internet);

IV.              De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de Inlogcode;

V.               Het niet of gebrekkig functioneren van de door de opdrachtgever gebruikte apparatuur;

VI.              Het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn/haar verplichtingen.

15.10      Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden geeft de opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van het feit dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van het digitaal geven van opdrachten en deze risico’s te aanvaarden.

15.11      Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van NLPensioen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar werknemers.

15.12      Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met NLPensioen indien NLPensioen zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door de opdrachtgever te worden nagekomen.

16    Verval van recht

16.1        Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens NLPensioen ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/ of fouten van NLPensioen bij de uitvoering van de overeenkomst.

17    Toepasselijk recht en geschillen

17.1        Alle overeenkomsten tussen NLPensioen en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

17.2        Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van NLPensioen ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

17.3        NLPensioen is gerechtigd om de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. Indien de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld.

18    Tot slot

18.1        Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

Scroll naar boven