Een reddingsplan voor pensioenen

“Een ‘reddingsplan voor pensioenen’ is dringend gewenst en verdient dan ook alle steun, als sociale partners hierover een akkoord hebben bereikt.” DIt stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het uitgelekte plan van werkgevers en werknemers waarmee het mogelijk zou blijven jaarlijks maximaal 2 procent belastingvrij pensioen op te bouwen.

Het alternatief van werkgevers en werknemers zou de aantasting van de pensioenopbouw als gevolg van de kabinetsplannen aanmerkelijk kunnen verzachten. Volgens berekeningen van het Verbond leiden de kabinetsplannen die de maximale opbouw beperken tot 1,75 procent tot een terugval die bij pensionering kan oplopen tot minder dan de helft van het laatstverdiende salaris. Vooral jongere generaties worden hierdoor geraakt. Hogere inkomens houden zelfs iets minder dan 30 procent van het laatstverdiende loon over.

 

Volgens het Verbond is het tijd voor een principiële discussie over de vraag wat onder een toereikend pensioen moet worden verstaan. Tot voor kort werd nog uitgegaan van 70 procent van het eindloon. Zonder dat hierover een maatschappelijk debat is gevoerd, heeft het kabinet deze ambitie verlaagd tot 70 procent van het gemiddeld verdiende salaris. “Een debat kan ertoe bijdragen dat deelnemers een realistischer beeld krijgen van het te verwachten inkomen na pensionering”, aldus het Verbond. “Dit laatste is van groot belang om nieuwe teleurstellingen te voorkomen.”

Scroll naar boven