Einde pensioenknip, begin pensioenbanksparen

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) stuurde 4 november de evaluatie van de tijdelijke regeling pensioenknip naar de Tweede Kamer. Op zijn zachtst gezegd is deze regeling geen succes. De pensioenknip wordt niet verlengd.

Pensioenknip, wat was dat ook al weer?

In 2009 is de tijdelijke regeling pensioenknip gecreëerd. De pensioenknip vindt zijn oorsprong in het slechte beleggingsjaar 2008. De regeling maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (“knippen”) in een direct ingaande tijdelijke uitkering van maximaal vijf jaar en een daarop aansluitende levenslange uitkering. De verwachte voordelen van de regeling pensioenknip waren dat de rentestand zou stijgen waardoor een deelnemer na enkele jaren het restkapitaal zou kunnen aanwenden tegen een hogere rentestand.

De regeling loopt op 1 januari 2014 af. SZW zegde toe in de loop van 2013 te besluiten of de pensioenknip verlengd wordt.

Evaluatie

Op 4 november 2013 stuurde Klijnsma het evaluatierapport over de pensioenknip naar de Kamer.
Uit de evaluatie blijkt dat het gebruik van de regeling zeer beperkt is. Minder dan 1% van de werknemers heeft hiervoor gekozen. Het gaat om in totaal ongeveer 100 personen.

Verder blijkt dat deelnemers tot nu toe geen financieel voordeel van de pensioenknip hebben gehad. Eerste gebruikers die de maximale termijn van vijf jaar binnenkort bereiken en het resterende kapitaal moeten omzetten in een levenslange uitkering, krijgen vanwege de lage rentestand vrijwel zeker een lager pensioen dan wanneer zij direct een levenslang pensioen hadden aangekocht.

Uit de evaluatie blijkt verder dat het pensioenknippen complex en adviesgevoelig is en leidt tot extra uitvoeringskosten voor de verzekeraar. En die kosten drukken weer op het rendement van de uitgestelde waarde. Hierdoor wordt het behalen van een hoger pensioen moeilijk.

Pensioenknip verlengen of niet?

Klijnsma schrijft in haar brief aan de Kamer dat zij tot de conclusie komt dat het beoogde doel van de regeling pensioenknip niet is gerealiseerd. En dat zij daarom geen reden ziet om de regeling pensioenknip te verlengen of aan te passen.
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de mogelijkheid om het pensioen te splitsen. De regeling pensioenknip blijft in stand tot 1 januari 2019 voor de huidige gebruikers.
Klijnsma geeft aan dat zij bereid is om samen met marktpartijen te bekijken of de overgang naar de uitkeringsfase langs een andere weg kan worden vormgegeven. Daarbij denkt zij aan banksparen.

Pensioen banksparen

Kamerlid Lodders (VVD) stelde vorig jaar de mogelijkheid van banksparen voor het aankopen van het pensioen aan de orde (Kamervragen d.d. 10 april 2012). De toenmalige minister van SZW antwoordde toen dat het aan marktpartijen is om de mogelijkheden hiervoor te bekijken.

Tot nu toe ontving SZW geen informatie hierover van marktpartijen. Klijnsma geeft in haar brief aan dat de ministeries van Financiën en SZW verschillende marktpartijen zal benaderen. Dat doen zij om te analyseren of en hoe bij banksparen het pensioen in de uitkeringsfase zou kunnen worden gesplitst in een bancair deel en een verzekeringsdekking. Ook moet onderzocht worden hoe en waar het langlevenrisico in de uitkeringsfase verzekerd zou kunnen worden. Verder wordt gevraagd om – voor zover daaraan behoefte bestaat – met voorstellen te komen tot een andere vormgeving van de overgang naar de uitkeringsfase bij premie- en kapitaalovereenkomsten.

Commentaar

Klijnsma geeft aan dat zij bereid is om pensioenbanksparen voor de uitkeringsfase wettelijk uit te werken. Dan moet wel eerst vaststaan dat de productoplossing (banksparen pus verzekering van langlevenrisico) een oplossing is die marktpartijen kunnen en willen aanbieden. En dat deze productoplossing voordeel kan opleveren voor werkgevers en werknemers.

 

Tegen deze werkvolgorde kan naar onze mening niemand bezwaar hebben. Eerst denken en dan pas doen. Het lijkt erop dat de bewindslieden hun lesje geleerd hebben met de wetsvoorstellen maximeren en verder verlagen van de pensioenopbouw.

Scroll naar boven