Forfaitaire rendementen box 3 2018

De Staatssecretaris van Financiën maakte de forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 bekend. Hij wil voortaan in het voorjaar de Tweede Kamer informeren over de jaarlijkse bijstelling van de box 3-gegevens.

Aangepaste forfaitaire rendementen

Het forfaitaire rendement voor sparen komt uit op 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (2017: 5,39%). De raming van de staatssecretaris voor 2019 luidt voor sparen 0,89% en voor beleggen 5,33%. Omdat de jaarlijkse bijstelling voor het volgende jaar al vrij vroeg in het jaar daaraan voorafgaand kan worden vastgesteld, heeft de staatssecretaris het voornemen om de Tweede Kamer voortaan in het voorjaar te informeren over de jaarlijkse bijstelling van de box 3-gegevens. Dit antwoordde de staatssecretaris aan de Tweede Kamer in zijn reactie op vragen en opmerkingen op zijn brief van 20 september 2016 over fiscale moties en toezeggingen.

Commentaar

Een belastingplichtige moet over de opbrengst van zijn belastbare vermogen in box 3, 30% inkomstenbelasting betalen als zijn netto vermogen meer is dan het heffingsvrij vermogen. Met ingang van 1 januari 2017 veranderde de systematiek van de heffing. Om beter aan te sluiten bij het rendement dat in voorgaande jaren gemiddeld is behaald, wordt het forfaitaire rendement voortaan gebaseerd op een veronderstelde gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen en de bijbehorende rendementen. Zowel het rendement op het spaardeel als op het beleggingsdeel wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de meest actuele gegevens.
Scroll naar boven