Kabinet beperkt plicht tot waardeoverdracht voor grote werkgever

Vooruitlopend op een grondige aanpassing van de regels voor waardeoverdracht kunnen ook grote werkgevers weigeren mee te werken aan waardeoverdracht als zij € 15.000 of meer moeten bijbetalen. Dat staat in een ontwerpbesluit met aangepaste regels voor waardeoverdracht dat staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Voorheen gold deze tegemoetkoming alleen voor kleine werkgevers. Het ontwerpbesluit moet voorkomen dat het schrappen van de termijn waarbinnen deelnemers waardeoverdracht moeten aanvragen, leidt tot onbedoelde neveneffecten. Onder de oude financiële spelregels gold een termijn van zes maanden voor waardeoverdracht. In het nieuwe financieel toetsingskader is die beperking weg. Er is nog wel een uitzondering: als deelnemers pensioenaanspraken willen overdragen aan een pensioenfonds waar zij pensioen zijn gaan opbouwen vóór 1 januari 2015, de ingangsdatum van het nieuwe financieel toetsingskader, dan geldt de termijn van zes maanden wel.

Een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten adviseerde het kabinet in november 2014 om de bijbetalingsplicht voor werkgevers helemaal te schrappen. Het kan gebeuren dat werkgevers die net buiten de definitie van kleine werkgever vallen, jaren na het afscheid van een werknemer tienduizenden euro’s moeten betalen voor waardeoverdracht, aldus de commissie. Die bedragen staan in geen verhouding ‘tot de over te dragen pensioenaanspraken of het met de waardeoverdracht te dienen belang, dat feitelijk meestal niet meer inhoudt dan het samenvoegen van verspreid opgebouwde pensioenen, uit praktische overwegingen’.

Behoud van het recht op waardeoverdracht is prima, maar deelnemers die daarvoor kiezen moeten dat dan maar voor eigen rekening en risico doen, zo luidde de conclusie. In het ontwerpbesluit komt staatssecretaris Klijnsma deels tegemoet aan de kritiek. Zij ziet ook het risico dat werkgevers meer moeten bijbetalen. ‘Dat komt’, zegt ze ‘vooral omdat veel  verzekeringscontracten in het verleden zijn gebaseerd op een rekenrente van 3% terwijl vanaf 1 januari 2015 de wettelijke rekenrente voor waardeoverdracht is verlaagd van 2,785% (2014) naar 2,156%.’

Het is de bedoeling dat het ontwerpbesluit met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 2015, als tijdelijke oplossing, in afwachting van fundamentele herziening van de waardeoverdracht. Vóór de zomer stuurt zij de uitkomsten van onderzoek naar de herziening aan de Tweede Kamer.

Bron: Pensioen Pro

Scroll naar boven