Nieuwe premiestaffels 2014

In de Staats-courant is een besluit van de minister van Financiën tot aanpassing van de premiestaffels gepubliceerd.

Uiterlijk 1 januari 2014 moet worden uitgaan van deze (netto-) staffels.

Het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten is in dit besluit nader uitgewerkt op basis van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 2014 naar 67 jaar (volgens de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). Dit besluit is een actualisering van het besluit over beschikbare-premieregelingen uit december 2009.

De tabellen met staffels zijn voor zover nodig aangepast voor de leeftijden 15 tot en met 64 en uitgebreid met de leeftijden 65 en 66. Bovendien is, naast de middelloontoets op de fiscale maxima, een toets toegevoegd op basis van het actueel inkomen. Tot slot is – ter verduidelijking in het besluit – dat geen jaarlijkse toets op de fiscale maxima nodig is, maar alleen bij bepaalde gebeurtenissen, zoals echtscheiding of waardeoverdracht.

De AOW-franchise 2012 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.062. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2012 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.980. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

Bron: Pensioenfederatie.nl

Scroll naar boven