Nooit aangemeld, wel pensioenrechten! Ook bij een verzekeringsmaatschappij

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds terwijl hij wel onder de werkingssfeer hiervan valt.

Uit diverse jurisprudentie blijkt dat de werknemers dan gewoon recht hebben op pensioen. Het gegeven dat ze op grond van het pensioenreglement pensioenrechten verwerven is voldoende. Het feit dat er voor hen nooit premie is betaald, is voor de werknemers niet relevant.

In de meeste uitvoeringsovereenkomsten bij verzekeringsmaatschappijen staat de bepaling dat de verzekeraar niet aansprakelijk is voor de onjuiste informatieverstrekking door de werkgever. Op basis hiervan menen verzekeraarsdat een niet aangemelde werknemer geen pensioenrechten verwerft jegens de verzekeraar. Naar de mening van De Nederlandsche Bank is deze bepaling strijdig met de Pensioenwet en bouwt de betreffende werknemer gewoon jegens de verzekeraar pensioenrechten op.

Onlangs heeft de Minister van SZW dit op Kamervragen nogmaals bevestigd. Naar zijn mening heeft de Pensioenwet tot gevolg dat een werknemer, waarvan de werkgever heeft verzuimd om hem aan te melden bij de pensioenuitvoerder, recht op pensioenuitkering van de pensioenuitvoerder. Wel is het zo dat de pensioenuitvoerder de werkgever aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade.

Voor de werkgever zou dit met zich mee kunnen brengen dat hij de betreffende werknemers bewust niet aanmeldt in het pensioencontract. Naar de mening van de Minister moet de verzekeraar maar een controlemechanisme inbouwen om te achterhalen welke werknemers bij de werkgever in dienst zijn en voor welke werknemers dus premie moet worden betaald. Voor de werkgever bevat de uitvoeringsovereenkomst wel het gevaar indien hierin is opgenomen dat de door de verzekeraar geleden schade op de werkgever zal worden verhaald. Na het overlijden van een werknemer is de geleden schade namelijk de contante waarde van het nabestaandenpensioen en niet de gemiste premie!

Ook een werknemer kan baat hebben bij het niet aanmelden indien dit tot gevolg heeft dat hij ook geen eigen bijdrage betaalt. Uit de antwoorden van de Minister valt op te maken dat als de werknemer een actieve rol heeft gespeeld bij het niet aanmelden hij daarmee zijn (pensioen) rechten verspeeld. Hoe de verzekeraar dit moet aantonen, lijkt me wel de vraag.

Het lijkt er dus sterk op dat de verzekeraars een ander risico lopen dan uit de meeste uitvoeringsovereenkomsten blijkt. Naar de mening van de Minister moeten ze maar beter controleren of alle betreffende werknemers ook daadwerkelijk zijn aangemeld en verder zouden ze een soort van risicobuffer kunnen aanleggen voor de situatie dat de werkgever de opgelopen schade niet meer kan vergoeden. Het zal niet mogelijk zijn om de premie hiervoor te verhogen tijdens de lopende uitvoeringsovereenkomst.

ConclusieHet lijkt me logisch dat de werknemer nooit de dupe mag worden ten aanzien van zijn pensioenrechten door het handelen, of juiste nalaten hiervan, door de werkgever. Als hij binnen de definitie van deelnemer in het pensioenreglement valt, moet hij ook pensioenrechten verwerven. De opvattingen van DNB en de Minister maken het voor de pensioenuitvoerder niet simpeler. Ze zullen actief moeten gaan controleren of alle deelnemers wel juist zijn aangemeld. Gezien het risico van aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die de verzekeraar heeft opgelopen, lijkt het me ook in het belang van de werkgever dat alle deelnemers gewoon juist worden aangemeld.

Scroll naar boven