Premie staffels / Staffelbesluit

Dolf Wietzema Menkhorst

Besluit van 10 december 2018 Gebaseerd op 4% rekenrente Leeftijdsklassen tot 68 jaar Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP OP en uitgesteld opgebouwd PP OP en direct ingaand opgebouwd PP OP en direct ingaand bereikbaar PP 15 tot en met 19 3,2 3,9 4,4 4,6 20 tot en met 24 3,7 4,4 5,1 …

Nabestaanden pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst

Pensioen voor de achterblijvende partner: partnerpensioen.Pensioen voor de achterblijvende kinderen: wezenpensioen.Ga na hoe het in jouw regeling zit. Kijk daarbij of er sprake is van: partnerpensioen op risicobasisopbouw van partnerpensioenHet is belangrijk dat na jouw dood je nabestaanden financieel kunnen rondkomen. Op je pensioenoverzicht kun je zien welk inkomen er voor je gezin is als jij doodgaat. Een overzicht van …

Eindloonregeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Bij de eindloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het laatste salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. Het pensioen is hierdoor een vast percentage van uw laatst verdiende loon. Omdat deze regeling een ‘dure’ regeling is voor de werkgever en bovendien relatief grote financiële onzekerheid biedt voor de werkgever, wordt deze pensioenregeling bij niet meer aangeboden. De eindloonregeling was …

Wet op de medische Keuringen (WMK)

Dolf Wietzema Menkhorst

Het doel van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is mensen met gezondheidsproblemen toegang tot arbeid en de daar bijbehorende noodzakelijke verzekeringen te bieden. De wet verbiedt een medische keuring op verzuimrisico bij de aanstelling van een werknemer. Alleen in specifieke gevallen, als de bewuste functie bijzondere eisen stelt aan een sollicitant op het punt van de medische geschiktheid, is een …

Carenzjaren

Dolf Wietzema Menkhorst

Carenzjaren, zijn het aantal jaren ( meestal 2 ) waarbij er nog geen sprake is van volledige dekking bij overlijden. Meestal keert de verzekeraar bij overlijden binnen deze perioden alleen de betaalde premie uit, met of zonder rente. Als er geen gezondheidsverklaring hoeft te worden ingevuld of de gezondheidssituatie van de verzekerde zou leiden tot het afwijzen van de aanvraag. …

Pensioen

Dolf Wietzema Menkhorst

De opbouw van uw pensioen Wat verstaan we eigenlijk precies onder een pensioen? Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd (nu: 68 jaar). Dat inkomen komt in de plaats van uw salaris. Uw pensioen bestaat uit drie pijlers: Een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) opbouwtDe inkomsten die u zelf …

Middelloonregeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Bij de middelloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. De middelloonregeling wordt ook wel aangeduid als ‘opbouwregeling’. Bij veel middelloonregelingen wordt het opgebouwde pensioen geïndexeerd.

Defined benefit pensioenregeling (‘DB-regeling’), Salaris diensttijd regeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Afhankelijk van het salaris en/of de diensttijd (salaris-diensttijdsysteem) wordt een aanspraak op een uitkering vastgesteld. De begunstigde bouwt een recht op pensioen op dat niet afhankelijk is van het beleggingsresultaat van het pensioenfonds. Zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico ligt bij de pensioenuitvoerder.Het salaris-diensttijdregeling is een zogeheten beschikbare uitkeringsregeling, ook bekend als DB-regeling (DB, Engels voor defined benefit). Middelloon- en …

Uitvoeringsovereenkomst

Dolf Wietzema Menkhorst

Het geeft aan hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en door wie. Ook staan er de afspraken in tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Het geeft extra informatie over bijvoorbeeld wanneer en hoe de premie door de werkgever wordt betaald. De afspraken tussen de werkgever en de werknemer staan vermeld in het pensioenreglement

Pensioenreglement

Dolf Wietzema Menkhorst

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe de pensioenregeling waaraan je meedoet in elkaar steekt. Het is een vrij moeilijk, juridisch document. In de startbrief die je ontvangt van de pensioenuitvoerder staat een samenvatting van het reglement in duidelijke taal beschreven. Je krijgt een precieze beschrijving van de regeling waaraan je meedoet.