Levensverzekeraar

Dolf Wietzema Menkhorst

Een verzekeringsmaatschappij is in Nederland altijd een naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij. Een natuurlijke persoon of een andere rechtsvorm, zoals een besloten vennootschap of een stichting, mogen niet optreden als verzekeringsmaatschappij. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een verzekeringsmaatschappij een schadeverzekeraar, een natura-uitvaartverzekeraar of een levensverzekeraar. Een levensverzekeraar mag niet tegelijkertijd in één entiteit het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen. …

Wet Financieel Toezicht (WFT)

Dolf Wietzema Menkhorst

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit. Financieel toezicht bij wet …

Pensioenfonds

Dolf Wietzema Menkhorst

Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven, pensioenpremie hebben betaald. Dit artikel beschrijft een pensioenfonds enigszins vanuit de Nederlandse situatie. De macro-economische omgeving van pensioenfondsen en de problemen die dit voor pensioenfondsen met zich meebrengen zijn echter in andere (ontwikkelde) landen vergelijkbaar.

Wet op de medische Keuringen (WMK)

Dolf Wietzema Menkhorst

Het doel van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is mensen met gezondheidsproblemen toegang tot arbeid en de daar bijbehorende noodzakelijke verzekeringen te bieden. De wet verbiedt een medische keuring op verzuimrisico bij de aanstelling van een werknemer. Alleen in specifieke gevallen, als de bewuste functie bijzondere eisen stelt aan een sollicitant op het punt van de medische geschiktheid, is een …

Carenzjaren

Dolf Wietzema Menkhorst

Carenzjaren, zijn het aantal jaren ( meestal 2 ) waarbij er nog geen sprake is van volledige dekking bij overlijden. Meestal keert de verzekeraar bij overlijden binnen deze perioden alleen de betaalde premie uit, met of zonder rente. Als er geen gezondheidsverklaring hoeft te worden ingevuld of de gezondheidssituatie van de verzekerde zou leiden tot het afwijzen van de aanvraag. …

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

Dolf Wietzema Menkhorst

De DGA en de Pensioenwet Bij de invoering van de Pensioenwet (PW) is de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) buiten de PW gehouden. Onder de DGA wordt verstaan de werknemer die 10% of meer van de aandelen van het bedrijf in handen heeft. In 2007 is de PW ingevoerd en daarbij is de DGA buiten de werking van de PW geplaatst. De voornaamste reden …

AOW bedragen

Dolf Wietzema Menkhorst

2020 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 21.864€ 15.934 2019 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 21.282€ 15.459 2018 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 20.613€ 14.937 2017 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 19.684€ 14.392 2016 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 19.428€ 14.211 2015 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 18.963€ 13.866 2014 Gehuwd met partner (gezins-AOW)Alleenstaanden € 18.828€ 13.733

Defined benefit pensioenregeling (‘DB-regeling’), Salaris diensttijd regeling

Dolf Wietzema Menkhorst

Afhankelijk van het salaris en/of de diensttijd (salaris-diensttijdsysteem) wordt een aanspraak op een uitkering vastgesteld. De begunstigde bouwt een recht op pensioen op dat niet afhankelijk is van het beleggingsresultaat van het pensioenfonds. Zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico ligt bij de pensioenuitvoerder.Het salaris-diensttijdregeling is een zogeheten beschikbare uitkeringsregeling, ook bekend als DB-regeling (DB, Engels voor defined benefit). Middelloon- en …

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Dolf Wietzema Menkhorst

Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van de overheid, de WIA. Het is een uitkering die ingaat na 2 jaar ziekte. De eerste 2 jaar van ziekte dient de werkgever het loon door te betalen (tenminste 70%), zodat het arbeidsongeschiktheidspensioen in die periode nog niet nodig is. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is als volgt omschreven: welke niet …

Nabestaandenpensioen

Dolf Wietzema Menkhorst

Nabestaandenpensioen is voor veel werknemers een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling. En dat is begrijpelijk: iedereen wil zijn of haar partner financiële zekerheid bieden. Hoe heeft u het nabestaandenpensioen – ook wel partnerpensioen en wezenpensioen – voor uw werknemers of uzelf geregeld? Algemene Nabestaanden Wet De belangrijkste wettelijke voorziening in Nederland voor partners die achterblijven na overlijden, is de Algemene Nabestaanden Wet. …