Het Besluit waardeoverdracht klein pensioen is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad. In dit besluit is de Wet waardeoverdracht klein pensioen verder uitgewerkt. Het treedt 1 januari 2019 in werking.

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is bepaald dat pensioenuitvoerders vanaf 2019 een klein pensioen van een werknemer automatisch mogen overdragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder als een werknemer een overstap maakt. Een pensioen geldt in 2018 als klein als het niet boven het bedrag € 474,11 uitkomt. In het Besluit waardeoverdracht klein pensioen zijn diverse regels voor de waardeoverdracht bepaald. Zo zijn er voorschriften opgenomen voor het proces van automatische waardeoverdracht en de communicatie richting pensioendeelnemers.

Pensioenuitvoerders communiceren over waardeoverdracht

Werknemers van wie de deelname bij een pensioenregeling eindigt (bijvoorbeeld omdat ze ontslag nemen), krijgen van de pensioenuitvoerder de zogeheten stopbrief. Hierin leest de werknemer hoe hoog zijn opgebouwde pensioenaanspraak is. In de stopbrief verwerken de pensioenuitvoerders zo nodig informatie over hun beleid voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen of het vervallen van heel kleine pensioenen. Neemt de werknemer na zijn ontslag deel aan een nieuwe pensioenregeling, dan communiceert de nieuwe pensioenuitvoerder in laag 2 van de pensioen 1-2-3 over het beleid voor automatische waardeoverdracht en de mini-pensioenaanspraken.

Minimaal jaarlijks controle voor eventuele waardeoverdracht

Voor een eventuele automatische waardeoverdracht hoeft de werknemer zelf geen actie te ondernemen. De pensioenuitvoerder controleert in ieder geval jaarlijks of de (ex-)werknemer een nieuwe pensioenuitvoerder heeft aan wie het klein pensioen kan worden overgedragen. Is dit het geval, dan vindt de overdracht van de pensioenaanspraken binnen tien werkdagen plaats. Als er na vijf controles nog geen nieuwe uitvoerder blijkt te zijn en is er vijf jaar verstreken na de beëindiging van de pensioendeelneming, bestaat toch het recht op afkoop. De pensioenuitvoerder kan het opgebouwde pensioen dan vóór het bereiken van de pensioendatum uitbetalen. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet de werknemer waar hij pensioen opbouwt en heeft opgebouwd.

Scroll naar boven