Wetsvoorstellen ‘pensioenakkoord’ van tafel

De Eerste Kamer blijft kritisch over de ingediende wetsvoorstellen inzake het pensioenakkoord dat eerder in de tweede kamer is bereikt. Het kabinet liet het niet op een stemming aankomen en haalde op 8 oktober beide wetsvoorstellen van tafel. Herziene voorstellen zullen weer door de Tweede Kamer moeten. De hele cyclus begint weer van voren af aan.

Eerste Kamer kritisch

De Eerste Kamer was vanaf het begin al uitermate kritisch over de wetsvoorstellen. Zie ook onze eerdere berichten over de wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en de wet pensioenaanvullingsregelingen. Die kritische houding heeft de Senaat tijdens de voltallige behandeling van het wetsvoorstel op 8 oktober niet laten varen, integendeel. De kritiek van de senatoren op het wetsvoorstel was niet voor de poes. Er was veel kritiek op de inhoud van de wetsvoorstellen. Over de excedentenregeling werden door diverse woordvoerders bezwaren geuit ten aanzien van de uitvoerbaarheid. De uitvoeringskosten hiervan zouden zeer hoog zijn in relatie tot de beoogde financiële compensatie. Staatssecretaris Weekers kon zich overigens prima vinden in deze kritiek. Dit leidde tot irritatie van senatoren die constateerden dat het sociaal akkoord blijkbaar belangrijker was dan kwaliteit van wetgeving.

Kan het kabinet lagere pensioenpremies afdwingen?

In het debat uitten diverse woordvoerders zorgen over de vraag of pensioenfondsen over zullen gaan tot een verlaging van hun premies. Doen zij dit niet, dan betekenen de pensioenhervormingen een verslechtering voor werknemers. Zij krijgen immers lagere aanspraken terwijl de premies gelijk blijven. Ook werd door een aantal woordvoerders de kritiek geuit dat door deze hervormingen toekomstig gepensioneerden minder te besteden zullen hebben.

Het kabinet kan natuurlijk geen lagere pensioenpremies afdwingen. Dat is immers het terrein van de sociale partners. Het kabinet kan echter een andere weg kiezen. Pensioenfondsen moeten op basis van de Pensioenwet zorgen voor een “evenwichtige belangenafweging” van alle stakeholders. Dus van jongeren, ouderen, actieven, gepensioneerden etc. Het kabinet wil De Nederlandsche Bank (DNB) in stelling brengen om te beoordelen of er wel sprake is van een evenwichtige belangenafweging wanneer een premieverlaging niet tot stand komt. Om DNB tanden te geven zal het kabinet een wet moeten opstellen waarbij DNB nieuwe instrumenten krijgt om sancties op te kunnen leggen aan de pensioenfondsen.

“Aanhouden” van het wetsvoorstel

De regering liet het niet op een stemming aankomen in de Senaat. Staatssecretaris Weekers verzocht de Kamer om de behandeling van beide wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad binnen het kabinet.

Wat gaat nu niet door?

1. De wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen. Aanpassing van het zogeheten Witteveenkader voor oudedagsvoorzieningen door:

verlaging van de aftrekbaarheid van pensioenpremies. Het maximale pensioenopbouwpercentage van het inkomen werd voor middelloonregelingen 1,75% in plaats van 2,15%;
een maximering van het pensioengevend inkomen tot € 100.000.

2. De wet pensioenaanvullingsregelingen.

Dit wetsvoorstel was gebaseerd op het sociaal akkoord. Volgens dit voorstel kon voor een inkomen tot en met € 100.000 gespaard worden voor een netto pensioenuitkering ter grootte van 0,10% van het bruto loon. Bij een inkomen van meer dan € 100.000 kon gespaard worden voor een nettopensioenuitkering ter grootte van1,85% over het loon boven de € 100.000.
Voor deze regelingen kon gespaard worden uit het nettoloon. Er was geen box 3-heffing verschuldigd en de uitkeringen bleven onbelast.
Conclusie
Dat de Eerste Kamer niet zou instemmen met beide wetsvoorstellen komt niet als een verrassing. Al vanaf het begin was duidelijk dat de senatoren erg kritisch zijn. Het kabinet moet nu terug naar de tekentafel en moet kijken wat er van de miljardenbezuiniging gered kan worden. Staatssecretaris Weekers gaf aan dat de besparing op pensioenen niet heilig is en dat dit ook in andere dossiers gevonden kan worden. Het wetgevingsproces moet weer vanaf voren af aan doorlopen worden. Het zal dan ook nog wel even duren voordat een nieuw wetsvoorstel aan het parlement wordt aangeboden. Wij zien de bui al hangen: de ingangsdatum van de voorstellen zal waarschijnlijk 1 januari 2015 blijven. Alleen de tijd om de nieuwe maatregelen in te voeren wordt zeer veel korter.
Eén lichtpuntje: het wetsvoorstel netto pensioensparen is van tafel. Laten we hopen dat het kabinet geluisterd heeft naar alle -terechte- kritiek en in de volgende ronde met een uitvoerbaar en zinvol wetsvoorstel komt.

Bron: Aegon adfis

Bouw aan je eigen pensioen met NLPensioen

Scroll naar boven