Afkopen van een klein pensioen, verstandig of niet?


Waardeoverdracht van pensioen naar een nieuwe werkgever gebeurt bij een klein pensioen (ook wel vergeten pensioenen) vaak niet. In plaats daarvan worden kleine pensioenen vaak afgekocht. Een klein pensioen afkopen, wat is het en wanneer mogen pensioenuitvoerders kleine pensioenen afkopen? Naast antwoorden op deze vragen wordt hierna ook ingegaan op de voor- en nadelen van het afkopen van kleine pensioenen.

Wat is een klein pensioen?

Een klein pensioen is een pensioen waarvan de in de toekomst uit te keren bedragen klein zijn. Het kan worden afgekocht en overgenomen door de nieuwe pensioenuitvoerder, maar in de regel gebeurt dit nauwelijks. Kleine pensioenen worden vaak opgebouwd door maar een korte tijd bij een werkgever te werken.

Klein pensioen afkopen

Klein pensioen afkopen is het omzetten van toekomstige pensioenaanspraken in een uitkering ineens, in de vorm van een afkoopsom. Het recht op een maandelijkse pensioenuitkering vanaf uw pensioendatum komt dan te vervallen.

Reden om klein pensioen af te kopen

Pensioenuitvoerders mogen een klein pensioen afkopen om zo de administratieve lasten te beperken. Het beheer van kleine pensioenaanspraken is relatief duur. Pensioenuitvoerders moeten de administratie voeren, jaarlijks overzichten versturen naar de eigenaar en soms tientallen jaren en vele werkgevers- en adreswisselingen later, kleine bedragen gaan uitkeren.

Wanneer afkoop klein pensioen niet toegestaan?

Neem contact op

Het is niet toegestaan om een klein pensioen af te kopen, wanneer je waardeoverdracht hebt aangevraagd en wanneer je er niet mee instemt.

Wanneer afkoop klein pensioen toegestaan?

Klein pensioen afkopen is verbonden aan een aantal belangrijke voorwaarden:

 1. De afkoopgrens klein pensioen bedraagt maximaal € 503,24 (2021) bruto per jaar vanaf de pensioengerechtigde leeftijd;
 2. Pensioenen onder de afkoopgrens waar je precies 2 jaar niet meer aan deelneemt, kunnen vanaf dat moment binnen 6 maanden worden afgekocht. Dit kan ook zonder uw toestemming;
 3. Het kan zijn dat jouw pensioenuitvoerder meedoet aan het systeem van automatische waardeoverdracht. Wanneer je dan nog geen nieuwe pensioenuitvoerder in vijf jaar nadat je gestopt bent met werken bij de vorige werkgever mét pensioenopbouw, kan je pensioen worden afgekocht, mits je daarmee instemt;
 4. Wanneer de uitkering van het kleine pensioen ingaat, maar alleen als je ermee instemt;
 5. Afkoop mag ook bij de start van een klein partnerpensioen en als de deelname aan dat pensioen is beëindigd na 1-1-2007. Alleen als je ermee instemt.

De afkoopgrens wordt periodiek geïndexeerd voor inflatie. Pensioenen die nu nog niet voor afkoop in aanmerking komen, komen dat mogelijk (jaren) later wel.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overdragen van de pensioenaanspraken naar de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever. U heeft na beëindiging van de deelname aan een pensioenregeling de mogelijkheid tot waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder. De opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude werkgever worden in dat geval (net als bij kleine pensioenen) afgekocht.

Afkoop klein pensioen en belasting betalen

Bij klein pensioen afkopen moet u over de afkoopsom inkomstenbelasting betalen. De pensioenuitvoerder houdt de belasting in, meestal het tarief van de eerste schijf. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaald is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zal blijken na uw belastingaangifte.

Voor- en nadelen klein pensioen afkopen

De voordelen van het (laten) afkopen van een klein pensioen zijn:

 • U krijgt een bedrag op korte termijn;
 • In eigen beheer bent u niet afhankelijk van de prestaties van de pensioenuitvoerder.

De nadelen van klein pensioen afkopen zijn:

 • U heeft minder aanvulling op uw AOW. Aanvulling kan bittere noodzaak zijn;
 • Over de afkoopsom betaalt u inkomstenbelasting die kan oplopen tot maximaal 49,5%;
 • De eenmalige uitkering heeft mogelijk een negatieve invloed op de hoogte van toeslagen of andere uitkeringen die u ontvangt, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of een bijstandsuitkering.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Als u wilt weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, wat de verwachte jaarlijkse uitkering zal zijn en of u meerdere kleine pensioenen heeft lopen kunt u het online pensioenregister raadplegen.

Tot slot

Als voor pensioen afkopen uw toestemming vereist is, is het verstandig na te denken over de mogelijke gevolgen van afkoop en het afkoopbedrag na te (laten) rekenen.

 • Wat is de gehanteerde rekenrente en levensverwachting?
 • Heeft u al een goede pensioenvoorziening of is aanvulling op de AOW pure noodzaak?
 • Hoeveel inkomstenbelasting moet u erover gaan betalen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de hoogte van te ontvangen toeslagen?